عنوان :
تنظیمات :
نوع محتوا :

سوابق سفارشات ارسال شده

گزارش تراکنش های مالی
شماره سفارش
تاریخ ثبت سفارش
مبلغ سفارش
وضعیت
کد کالا کالا / خدمات تعداد / مقدار قیمت واحد جمع کل
{{ y.GoodCode }} {{ y.GoodName }} {{ y.Entity }} {{ y.UnitPrice | Price }} {{ y.TotalPrice | Price }}
آدرس : {{ x.DeliveryAddress }}
تخفیف : {{ x.Discount | Price }}
مالیات : {{ x.Tax | Price }}